تلفیق دارویی یا همان داروسازی کامپوزیت (Combination therapy)، به معنای مصرف دو یا چند دارو به صورت همزمان برای درمان یک بیماری است. در بسیاری از موارد، استفاده از چندین دارو با هم، تأثیرات درمانی بهتر و کاهش عوارض جانبی دارد. در تلفیق دارویی، داروهای مختلف ممکن است با هدف کاهش علائم بیماری، افزایش اثرات…