صدور گواهی فوت در منزل صدور گواهی فوت در منزل به عنوان یکی از خدمات پزشکی، به خانواده و بستگان فرد فوت شده کمک می کند تا در فرآیند ترتیب مراسم تشییع جنازه و ترتیب مستندات مورد نیاز برای پایان دادن به امور مربوط به متوفی، تسهیلات بیشتری داشته باشند. برای دریافت گواهی فوت در…