خدمات سوختگی در منزل خدمات سوختگی در منزل شامل ارائه مراقبت های پیش از بستری ، درمانی و پس از بستری برای افرادی است که دچار سوختگی های خفیف تا متوسط در منزل شده اند. این خدمات شامل مراقبت از زخم های سوختگی ، تعویض بانداژ ، تجویز ویژگی های ضد التهابی و دردسری ،…