CVP یا “Central Venous Pressure” به معنی فشار وریدی مرکزی است و با استفاده از یک کاتتر وریدی مرکزی در بدن اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد، نیاز است که کاتتر CVP تعویض یا خارج شود. برای انجام این کار، نیاز به تجربه و آموزش ویژه دارید و بهتر است توسط پزشک یا…