اعزام مراقب به منزل و بیمارستان اعزام مراقب به منزل و بیمارستان یکی از خدمات مرتبط با بهداشت است که به بیماران نیازمند توصیه می ‌شود. در این خدمات ، یک مراقب به منزل یا بیمارستان اعزام می‌شود تا به بیمار در کارهای روزمره کمک کند ، از او مراقبت کند و امکانات لازم را…